skip to content

Reglement

K

Huishoudelijk reglement:

Door het stijgend aantal leden heeft het bestuur besloten om enkele regels op papier te zetten. 
Niet om de individuele vrijheid van onze leden te beknotten maar wel om elk lid op voet van 
gelijkheid te behandelen.

Om een club goed te laten functioneren zijn er immers duidelijke afspraken nodig aangaande 
de werking en gedragscodes die dienen nageleefd te worden.

 

1. Doelstelling van de club:
De Blue Bikers zijn opgericht, ten eerste, om de collegialiteit en kameraadschap tussen politiemensen, 
van zowel lokale als federale politie, en het calogpersoneel werkzaam bij de politie te bevorderen.

Ten tweede om de samenwerking met leden van andere overheidsdiensten, niet limitatief, 
hieronder nader omschreven bij lidmaatschap, uit te bouwen en te bevorderen.

Ten derde om het veilig motorrijden te promoten.

 

2. Lidmaatschap:

a. Toelatingsvoorwaarden nieuwe leden:

Wie ?

1.     Elke politieman of vrouw in actieve dienst of gepensioneerd, van zowel de lokale als de federale politie, 
alsook het calogpersoneel kunnen schriftelijk hun aanvraag tot lidmaatschap indienen op voorwaarde 
dat ze houder zijn van een motorfiets.
De aanvraag zal besproken  worden op een bestuursvergadering en aanvaard of geweigerd worden 
na een helft + één meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Ten minste 5 bestuursleden dienen aanwezig te zijn. 
Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter doorslaggeven.

2.     De familieleden van de hiervoor vernoemde leden, in de eerste en tweede graad ( kinderen, 
ouders, broers en zusters) alsook hun echtgenote / echtgenoot , vriend / vriendin, 
op voorwaarde dat ze houder zijn van een motorfiets . 
Hun aanvraag zal worden ingediend door een actief lid van de Blue Bikers. 
De aanvraag zal besproken  worden op een bestuursvergadering en aanvaard of geweigerd worden 
na een helft + één meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Ten minste 5 bestuursleden dienen aanwezig te zijn. 
Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter doorslaggevend.

3.     Actieve leden en leden op rust (met uitzondering van deze die om deontologische of 
strafrechterlijke redenen op rust zijn geplaatst) van :  douane, krijgsmacht, brandweer, …, 
op voorwaarde dat ze houder zijn van een motorfiets.
Hun aanvraag zal schriftelijk worden ingediend via het formulier “aanvraag lidmaatschap” 
te vinden op de site van de Blue Bikers. . 
De aanvraag zal besproken  worden op een bestuursvergadering en aanvaard of 
geweigerd worden na een helft + één meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Ten minste 5 bestuursleden dienen aanwezig te zijn. 
Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter doorslaggevend

4.     Uitzonderlijk en met een maximum van 15 procent, van het totaal aantal leden van de Blue Bikers, 
kunnen personen die geen houder zijn van een motorfiets, 
en op voorwaarde dat deze personen een meerwaarde voor de club betekenen, als lid aanvaard worden.
De aanvraag zal individueel besproken  worden op een bestuursvergadering en aanvaard of geweigerd 
worden na een helft + één meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Ten minste 5 bestuursleden dienen aanwezig te zijn. 
Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter doorslaggevend
 

b. Het lidgeld:

1.      Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd en dient betaald ten laatste de datum 
die de leden via Nieuwsbrief wordt medegedeeld. 
Het lidmaatschap is geldig tot 31 december van datzelfde jaar. 
Bij het niet ontvangen van het lidgeld voor 31 december van het afgelopen jaar,
is het betrokken lid niet langer ingeschreven in onze ledenlijst.

2.     Bij laattijdige betalingen, tussen 1 januari van het nieuwe jaar en de dag van de openingsvergadering, 
zal  een bonus van 10 € worden geheven. Na deze datum volgt definitieve schrapping uit onze ledenlijst.

3.     Elk nieuw lid heeft bij aanvaarding door het bestuur recht op de ontvangst van een door het 
bestuur te bepalen geschenk van de Blue Bikers.

3.Algemene werking:

1.     Momenteel telt  de club, Blue Bikers, een bestuur bestaande uit zeven (7) leden. 
Dit aantal kan worden uitgebreid en of verminderd naar gelang van de noodzaak en 
in een bestuursvergadering beslist worden  bij een 
helft + één meerderheid van de 
aanwezige bestuursleden.Ten minste 5 bestuursleden dienen aanwezig te zijn. 
Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter doorslaggevend

2.     Dit bestuur staat in voor de algemene werking van de club, het organiseren van evenementen 
en het inrichten van ritten. 
Voor deze ritten komen zowel zelf uitgestippelde ritten als het gezamenlijk bezoeken van “treffens” in aanmerking.

3.     Het ledenaantal is momenteel onbeperkt.
Door het bestuur kan een ledenstop worden opgelegd als het aantal leden te sterk stijgt.

4.     Geschillen in de club zullen worden voorgelegd op een bestuursvergadering en 
de beslissing hierover door het bestuur genomen is bindend.

4. Verantwoordelijkheid:

1.     Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar veroorzaakte ongevallen, 
verkeersovertredingen en schade aan derden toegebracht bij onze evenementen. 
Het bestuur en de leden zijn in geen geval verantwoordelijk / aansprakelijk.

2.     Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico van de deelnemers. 
De Blue Bikers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, 
schade of letsel opgelopen tijdens één van de activiteiten.

3.      Elk lid dient ervoor te zorgen dat zijn motor in overeenstemming is met de Belgische wetgeving hieromtrent.

5. Uitstappen in groep: 

1.     Het verkeersreglement dient ten allen tijde gerespecteerd te worden.

2.     Er wordt van ieder lid verwacht dat bij vertrek van een rit de benzinetank volledig gevuld is. 
Op basis van dit gegeven zullen tijdens de rit de nodige tankbeurten worden ingelast.

3.     Bij vertrek is de eerste rijder de roadmanager/organisator van de rit.

4.     Het rijden in groep gebeurd daar waar mogelijk geschrankt. 
De volgorde van vertrek blijft na de stopplaatsen (drink-, eet- en plasplaatsen) behouden. 
Dit om een duidelijk overzicht te kunnen behouden van de deelnemers zodat iedereen onmiddellijk 
kan opmerken wanneer een rijder achter hem werd opgehouden. (Rood licht, voorrang, val, …)

5.     Rijden in groep : tijdens verplaatsingen in groep maken wij gebruik van het systeem "drop- off / pick on ". 
Dit systeem is algemeen gekend en dient door elk lid te worden gekend en nageleefd. 
Voor de rit zal de koprijder en  vaste staartrijder worden aangeduid.

6.     Het gebruik van alcoholische dranken bij het rijden in groep wordt afgeraden. 
Hij die zich schuldig maakt aan het overdreven gebruik van alcoholische dranken tijdens de rit 
kan uit de groep verwijderd worden door de aanwezige bestuursleden.     

7.     Tijdens de ritten wordt van de leden verwacht dat zij hun club T-shirt dragen. 
Dit ter promotie van de club. Van de leden in bezit van een fluo vest met Blue Bikers logo  
wordt gevraagd dit veiligheidsitem te dragen bij gezamenlijke uitstappen.  

6. Ritten en jaarlijks treffen:

1.     De derde donderdag van de maand, tussen maart en oktober, wordt er door het bestuur 
of door een lid een motorrit ingericht. De laatste rit evenwel vindt plaats de eerste donderdag van november.

2.     De donderdagritten starten om 09.00 uur op locatie door het bestuur bepaald en 
ter kennis gebracht aan de leden via Nieuwsbrief.  
De ritten starten op tijd behoudens onvoorziene omstandigheden.

3.     Indien er bijkomende ritten gepland worden, zal de locatie van vertrek, 
datum en uur van afspraak tijdig worden medegedeeld door het bestuur.

4.     Indien door onvoorziene omstandigheden (bv. Pech – file – enz…) een deelnemer niet op tijd kan zijn, 
zal deze iemand van het bestuur telefonisch contacteren om een afspraak te maken 
zodat er niet nodeloos moet gewacht worden.

5.     Buiten de aangehaalde ritten in punt 1 kan er door het bestuur ook aanbevolen worden aan de leden 
om deel te nemen aan riten ingericht door bevriende motorclubs.

6.     Het bestuur verbindt er zich toe dat er op elke rit, hetzij ingericht door of aanbevolen door de Blue Bikers, 
minstens één bestuurslid aanwezig zal zijn.

7.     Van de leden wordt een minimale betrokkenheid en inzet verwacht bij de organisatie en uitvoering 
van de noodzakelijke taken bij ons jaarlijks motortreffen.

7: Randbemerkingen:

1.     Leden die een idee of suggestie hebben ter bevordering van de clubgeest zijn altijd welkom 
bij één of ander bestuurslid. Die zal dit dan voorleggen op een bestuursvergadering ter bespreking .

2.     Leden die op één of ander punt kritiek hebben of hun ongenoegen willen uiten kunnen altijd terecht bij het bestuur. 
Wees volwassen en ga niet achter de rug van het bestuur roddelen. 
Iedereen kan zich wel eens vergissen of een fout maken.

3.     Iedereen die deelneemt aan de ritten brengt zijn zonnetje en goed humeur mee.

4.     Ieder lid of nieuw lid heeft kennis genomen  van dit H.R., te raadplegen op onze site en 
op vraag schriftelijk ter beschikking gesteld door het bestuur. 
Door het betalen van het lidgeld geeft elk lid aan het HR te kennen.

5.     Onderhavig huishoudelijk reglement kan ten allen tijden worden aangepast 
bij een helft + één meerderheid van het voltallig bestuur.

6.     Zij die zich niet houden aan dit reglement kunnen bij een helft + één  meerderheid van het voltallig bestuur 
uit de club worden geweerd. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

7.     Om de clubgeest te bevorderen werd in 2012 een aanwezigheidswedstrijd opgestart, BBOTY genoemd. 
In 2016 werd dit uitgebreid met een Lady Biker OTY. 
De puntentelling en voorwaarden worden gevoegd als bijlage aan dit HR reglement.

Dank aan alle leden voor jullie medewerking en vertrouwen in het bestuur.

Wees fier en rij als een voorbeeldig politievrouw/man – Blue Biker.

 

De voorzitter.              Vice voorzitter.           Penningmeester.          Secretaris

Bukenbergs Marc        Peeters Louis             Gijs Ronny                  Hick Patrick

 

Materiaalmeester.                  Webmaster – bestuurslid                     Bestuurslid                         

Peeters Martine                     Gatto Thierry                                      Geys Frans

  

§  Wijziging HR art 6 naar aanleiding van schrapping van zondagritten vanaf 2011, goedkeuring bestuursvergadering 24/11/10 .

§  Wijziging HR art 2 Toelatingsvoorwaarden nieuwe leden. Goedkeuring bestuursvergadering 02/03/11.

§  Wijziging HR art 2B, 3 en 5. Goedkeuring bestuursvergadering 20/01/2015

§  Wijziging HR art 2.a1 , 2.B3, 3.1 , 7.4.  , 7.7  Goedkeuring bestuursvergadering 30/03/2017

§  Wijziging HR art 2B - A1 2.B.1 , 2B - A1 2B2 , 6.2 , 6.3 en 7.5. Goedkeuring bestuursvergadering 05/02/2019

§   

§  Bijlage, reglement Blue Biker /Lady Biker OTY,  aan huishoudelijk reglement van de Blue Bikers
Toegevoegd dd 30/03/2017.


Blue Biker / Lady Biker van het jaar.

Met ingang van het motorseizoen, 2012, zijn wij gestart om de meest verdienstelijke Blue Biker 
in het zonnetje te zetten. Met meest verdienstelijke bedoelen we in dit geval, hij of zij , 
die het volgende seizoen het meest aanwezig is geweest op onze activiteiten. 
Het moge duidelijk zijn dat dit initiatief een aansporing is om onze leden te motiveren en 
zo veel mogelijk clubactiviteiten bij te wonen.

Het is bijgevolg de bedoeling om aan de activiteiten die in aanmerking komen en 
bepaald worden door het bestuur tijdens een bestuursvergadering, een quotering te geven. 
Hij of zij die bij het optellen van deze punten de meeste punten heeft verzameld, 
krijgt dan de titel "Blue Biker of The Year " toegekend. 
Bij gelijkheid van punten zal de ranking bepaald worden aan de hand van een aantal criteria. 
Als criteria zal weerhouden worden in dalende lijn; het aantal deelnames en vervolgens de graad 
van belang die het bestuur hieraan heeft toegekend.

Naast deze titel die dus een jaar gedragen mag worden is ook een prijs verbonden. 
Deze prijs zal door het bestuur bepaald worden. 
De prijs en de titel zal elk jaar bij de openingsvergadering uitgereikt worden. 
De eerste prijs kan dus ten vroegste in 2013 worden uitgereikt.

Te verdienen punten:

Hulp bij jaarlijks motortreffen BB 

6 punten

Deelname als rijder jaarlijks motortreffen BB 

4 punten

Deelname donderdagrit BB  

3 punten

Deelname elke andere motorrit door bestuur BB uitgenodigd

3 punten

Openingsvergadering  

1 punt

Elke andere organisatie BB ter bevordering clubgevoel (bv. bowling, BBQ, ...)

1 punt

Lid hetwelk rit organiseert  

2 punten extra


Ter verduidelijking : voor één activiteit kunnen niet tweemaal punten worden toegekend. 
Bv voor het WE slechts één maal punten en niet per dag = 1 activiteit .
Voor het treffen is dit ook, komen helpen , rijden, voormiddag rijden namiddag helpen, 
2 dagen helpen  = geen 2 x punten wel het hoogst aantal punten dat kan worden toegekend 
maar wel slechts 1 keer en max 6 punten. 
Bij discussie heeft het bestuur het laatste woord.

 

 

 
Niets van op deze site mag op welke wijze dan ook verveelvoudigd , opgeslagen of gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.
Rekeningnummer Blue-Bikers: BE82 7330 5123 9268 - BIC :KREDBEBB